Uczestnicy usługi

Zupełnie nowe możliwości

Usługa spółki Short Term Rental Capital Sp. z o.o. to przede wszystkim możliwość ustrukturyzowania i dopasowania płatności i terminów do faktycznego wykorzystania środka trwałego (maszyny, urządzenia itd.).

Podmioty rynkowe o uznanej renomie, które nie chcą lub nie mogą kredytować tych spośród swoich potencjalnych Klientów, którzy są zainteresowani korzystaniem z oferowanych przedmiotów ale bez konieczności ich zakupu.

 • Dostawcy/Producenci przedmiotów typowych, których ceny, w miarę upływu czasu, poddają się kontroli i prognozom wystandaryzowanymi metodami
 • Dilerzy samochodów osobowych, dostawczych, naczep, ciągników
 • Dostawcy/Producenci silników gazowych, samolotów, wagonów, lokomotyw, turbin, elektrowni wiatrowych, systemów baterii słonecznych itp.
 • Dostawcy/Producenci przedmiotów nietypowych, których zmianę wartości w miarę upływu czasu można miarodajnie oszacować

Prawa i obowiązki Dostawcy/Producenta

 • Dostawca/Producent samodzielnie lub wspólnie z Short Term Rental Capital Sp. z o.o.  składa ofertę Klientowi na dostarczenie przedmiotu dzierżawy
 • Dostawca/Producent wspólnie z Short Term Rental Capital Sp. z o.o.  negocjuje z Klientem łączną wysokość raty dzierżawnej, złożonej z trzech części: części finansowej pokrywającej spłatę finansowania udzielonego przez Podmiot finansujący, części serwisowej pokrywającej wynagrodzenie Dostawcy/Producenta należne za świadczenie usługi serwisowej w czasie dzierżawy oraz części ubezpieczeniowej pokrywającej składkę ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy
 • Dostawca/Producent wspólnie z Short Term Rental Capital Sp. z o.o. podpisuje z Klientem umowę dzierżawy
 • Dostawca/Producent podpisuje z Short Term Rental Capital Sp. z o.o. umowę sprzedaży przedmiotu dzierżawy po uprzednim ustaleniu z Klientem ceny przedmiotu dzierżawy oraz wysokość serwisu i raty leasingowej
 • Dostawca/Producent podpisuje z Short Term Rental Capital Sp. z o.o. umowę serwisu przedmiotu dzierżawy
 • Dostawca/Producent podpisuje z Short Term Rental Capital Sp. z o.o. umowę gwarancji odkupu przedmiotu dzierżawy

Podmioty rynkowe zainteresowane korzystaniem z środków trwałych  oferowanych przez Dostawców/Producentów, ale bez konieczności ich zakupu.

 • Klienci szukający sposobu na finansowanie inwestycji bez zaciągania zobowiązań długoterminowych
 • Klienci, którzy z góry założyli, że w zamian za stałą ratę miesięczną, będą korzystali z środków trwałych tylko przez określony czas (np. 12 miesięcy) – np. wymiana dzierżawionych samochodów po roku lub dwóch
 • Klienci chcący zrefinansować wciąż wykorzystywane aktywa (typowy pozabilans) – np. podmioty giełdowe chcące poprawić strukturę swoich bilansów
 • Klienci znani i akceptowani przez podmioty finansujące
 • Klienci znani i akceptowani przez Dostawców/Producentów
 • Inni Klienci, których wiarygodność została potwierdzona w miarodajny sposób (np. Blue Chips, podmioty posiadające gwarancje innych wiarygodnych podmiotów itp.)

Prawa i obowiązki Klienta  

 • Klient dokonuje wyboru środka trwałego będącego przedmiotem dzierżawy
 • Klient wspólnie z Dostawcą/Producentem ustala cenę (wartość) przedmiotu dzierżawy oraz wysokość raty dzierżawnej w części finansowej i serwisowej
 • Klient podpisuje z Short Term Rental Capital Sp. z o.o. umowę dzierżawy
 • Klient płaci do Short Term Rental Capital Sp. z o.o. pełną kwotę raty dzierżawnej, tj. sumę: raty finansowej, raty serwisowej oraz raty ubezpieczeniowej

Instytucje finansowe, banki, firmy leasingowe, fundusze inwestycyjne angażujące się w udzielanie finansowania w danych segmentach rynku.

Podmiot finansujący będzie stosował następujące zabezpieczenia:

 • cesja z umowy dzierżawy
 • cesja z umowy gwarancji odkupu
 • cesja z polisy ubezpieczeniowej
 • pełnomocnictwo do rachunku, na który wpływa rata dzierżawy.

Świadcząc złożoną, specjalistyczną usługę pośrednictwa finansowego, Short Term Rental Capital Sp. z o.o. koncentruje się w szczególności na harmonizowaniu warunków:

 • zawieranej z Podmiotem finansującym umowie o finansowanie zakupu/leasingu przedmiotu dzierżawy
 • zawieranej z Klientem umowie dzierżawy przedmiotu dzierżawy
 • zawieranej z Dostawcą/Producentem umowie zakupu przedmiotu dzierżawy
 • zawieranej z Dostawcą/Producentem umowie serwisowania przedmiotu dzierżawy
 • zawieranej z Dostawcą/Producentem umowie odkupu przedmiotu dzierżawy