Wspieramy
w osiąganiu celów

Świadczmy unikatową usługę integrowania rynku dostawców środków trwałych z rynkiem ich potencjalnych klientów w obszarze krótko- i długoterminowego wynajmu.

Uczestnicy usługi

Dostawca / Producent

Klienci indywidualni

Podmioty finansujące

Firmy ubezpieczeniowe

Kim jesteśmy?

Short Term Rental Capital Sp. z o.o. jest operatorem finansowym świadczącym unikatową usługę integrowania rynku dostawców środków trwałych z rynkiem ich potencjalnych klientów w obszarze krótko- i długoterminowego wynajmu.

Złożona, specjalistyczna usługa pośrednictwa finansowego spółki Short Term Rental Capital Sp. z o.o. wspiera uczestników obrotu gospodarczego w realizacji ich statutowych zadań i osiąganiu planowanych celów, wypełniając lukę na rynku wynajmu środków trwałych, moderując te obszary rynku, dla których tradycyjne formy finansowania nie posiadają oferty.

154

Zrealizowane projekty

Nasza oferta

poszukujący nowych rynków zbytu dla oferowanych przez siebie środków trwałych. Usługa umożliwia w szczególności dodatkową sprzedaż w sytuacji, gdy obecność producenta lub dostawcy na tradycyjnych rynkach zbytu jest już zapewniona

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

zainteresowani korzystaniem z oferowanych na rynku środków trwałych, ale bez konieczności ich zakupu. Klienci, dla których tradycyjny wymiar umów najmu lub klasycznego leasingu przestał być wystarczający, będą korzystać z oferowanych środków trwałych na podstawie umowy dzierżawy podpisywanej ze spółką  Short Term Rental Capital Sp. z o.o.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Partnerzy usługi

Instytucje finansowe, banki, firmy leasingowe, fundusze inwestycyjne, tj. podmioty finansujące zakup środków trwałych przekazywanych klientom do używania w ramach świadczonej usługi

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ubezpieczające środki trwałe przekazywane klientom do używania w ramach świadczonej usługi

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ